EverKB

Knowledge Base Ever

Giải pháp cho cổng 80 đang bị chiếm dụng trên Windows

2019-12-10 17:15:29

Nhãn: Web Server,Port 80,availability,HTTP,apache httpd,IIS, nginx, Máy chủ thông tin Internet, dịch vụ báo cáo SQL Server

Bạn có thể tham khảo URL trên để hiểu giao thức và cổng HTTP

Xem lệnh của quá trình chiếm cổng 80, nghĩa là liệt kê chiếm dụng mạng để có được ID quy trình PID

netstat -ano|findstr "80"
Sau đó kiểm tra tiến trình của PID trong kết quả của lệnh trên trong Trình quản lý tác vụ Windows và giải quyết nó.

Nếu nó bị chiếm bởi quy trình hệ thống với PID 4, thì đó là chiếm đóng hệ thống của các cửa sổ và cần được kiểm tra thêm.

Nó thường là apache httpd server,Internet Information Server chiếm đóng.

Một khả năng khác là nghề nghiệp SQL Server Reporting Services

Giải pháp thay thế: Dừng dịch vụ này trong trình quản lý máy chủ của hệ thống.

Nhãn

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add find remi Tag Chrome jQuery PHP5.5 src Apache du hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray cURL eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder availability Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server date File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Port 80 string Aura error_get_last INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development data Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN jemalloc SQLAlchemy absolute Deepin FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle convert margin PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol Error Control Operator IIS password SOCKET vps daemon process Fatal Errors MongoDB4 sudoers center Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess DATE_SUB frequency conflict set_error_handler TestCase Compiling PHP PHPUnit ss5.conf apr Elasticsearch7.3 HTTP particles.js Slim Vincent Garreau daemon Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo ip command pg_bha.conf SQL Server width DATE_ADD Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Compiling Apache libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch NodeJs show VIM CURLOPT_POSTFIELDS Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr Bluetooth INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub font-size root Tag Cloud CodeIgniter Laravel ss5 apache httpd dual network interfaces horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align CURLFille exec mb_substr PyCharm SUBDATE BarManager

Bài viết mới nhất