EverKB

Knowledge Base Ever

Một máy chủ CentOS với một NIC kép được cài đặt trong mạng LAN và được kết nối với phân đoạn mạng nội bộ kép có thể thực hiện truy cập đồng thời IP công cộng kép thông qua chuyển tiếp cổng bộ định tuyến.

2019-11-11 17:09:37

Nhãn: CentOS, dual network interfaces, ip command, NIC kép, định tuyến NIC kép, IP công cộng kép

Kịch bản: Một máy chủ nằm trong mạng LAN và cung cấp dịch vụ thông qua ánh xạ cổng của bộ định tuyến. Máy chủ được trang bị các card mạng kép, thuộc các phân đoạn mạng nội bộ khác nhau. Mỗi phân đoạn mạng có một địa chỉ IP công cộng được ánh xạ tới máy chủ.

Triệu chứng: Địa chỉ IP công cộng tương ứng với NIC mặc định trong hai NIC của máy chủ có thể truy cập máy chủ bình thường và không thể truy cập IP khác.

Giải pháp: Bạn cần định cấu hình hai địa chỉ IP công cộng để truy cập máy chủ. Giả sử rằng hai phân đoạn mạng là: 192.168.0 và 192.168.1 và địa chỉ IP của máy chủ trên hai phân đoạn mạng là: 192.168.0.9 và 192.168.1.9 và tên thẻ mạng là: enp2s0 và enp3s0. Cấu hình định tuyến như sau:
echo "101 Net1" >> /etc/iproute2/rt_tables
echo "102 Net2" >> /etc/iproute2/rt_tables

ip route add default via 192.168.0.1 dev enp2s0 table Net1
ip route add default via 192.168.1.1 dev enp3s0 table Net2

ip rule add from 192.168.0.9 table Net1
ip rule add from 192.168.1.9 table Net2

Nhãn

CentOS7 CentOS PHP Linux Python Python3 MySQL MariaDB YUM JavaScript HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo

Bài viết mới nhất