EverKB

Knowledge Base Ever

Cài đặt CentOS Linux 7 và cấu hình của nó

2019-11-12 15:33:09

Nhãn: CentOS, Linux, Minimal ISO, Fedora Media Writer,YUM, Cài đặt CentOS

Đầu tiên, tải xuống tệp cài đặt ISO cho CentOS Linux 7, sử dụng ISO tối thiểu. Tệp ISO đã tải xuống sẽ được ghi vào ổ flash USB bằng Fedora Media Writer. Tối thiểu ISO là một cài đặt tối thiểu, thường có thể dễ dàng thiết lập trong giao diện đồ họa, chẳng hạn như đặt múi giờ, phân vùng đĩa cứng, đặt mật khẩu của người dùng root và các mục có thể giải quyết khác.

Sau đó, sau khi chờ cài đặt hoàn tất, bạn có thể khởi động dịch vụ dhcp để lấy địa chỉ IP của máy, để chúng tôi có thể đăng nhập thông qua phần mềm ssh và sau đó thực hiện lệnh.
[root@localhost ~]dhclient
[root@localhost ~]# ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 08:00:27:cc:59:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.17/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 86370sec preferred_lft 86370sec
Đặt tên máy
hostnamectl set-hostname atlantis1
Cài đặt wget, vim, emacs và phần mềm khác
yum install wget -y
yum install vim -y
yum install emacs -y
Nếu máy chủ truy cập kho lưu trữ phần mềm chính thức của YUM bị chậm, bạn có thể định cấu hình địa chỉ nhân bản của nguồn YUM.
cd /etc/yum.repos.d/
mkdir repo.bak
mv *.repo repo.bak/

wget http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
wget http://mirrors.163.com/.help/CentOS7-Base-163.repo

yum clean allyum makecache
yum list | grep epel-release
yum install -y epel-release

wget -O /etc/yum.repos.d/epel-7.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.rep

yum clean all
yum makecache

yum repolist enabled
yum repolist all

Nhãn

CentOS7 CentOS PHP Linux Python Python3 MySQL MariaDB YUM JavaScript HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password SQL Server width DATE_ADD ip command pg_bha.conf scrollbar Tcp BBR Compiling Apache Frameworks MySQL-python ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm show VIM CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs substr Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub INTERVAL PECL root Tag Cloud CodeIgniter font-size ss5 apache httpd dual network interfaces Laravel ShadowsocksR vertical-align CURLFille horiz-align node.js PyCharm SUBDATE BarManager exec mb_substr SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add IntelliJIDEA PEAR remi Tag Chrome find src Apache du jQuery PHP5.5 Shadowsocks-Python V2Ray cURL hide nginx PostgreSQL sub folder availability eth0 MariaDB10.4 SOCKS5 Web Server date Install MongoDB pdo_sqlsrv register_shutdown_function Symfony File Upload mssql-tools sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm Shadowsocks-Libev unixODBC-devel height network interface string Aura error_get_last Port 80 SOCKS Web Development data INDENTIFIED BY password policy requirements Redis5 SVN Fedora Media Writer msodbcsql SQLAlchemy absolute Deepin jemalloc Shadowsocks toggle convert FuelPHP mysqlclient ss5.passwd at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework SOCKET vps daemon process IIS password sudoers center Fatal Errors MongoDB4 SQL Server 2017 WiFi .htaccess DATE_SUB Phalcon set_error_handler TestCase Compiling PHP frequency conflict ss5.conf apr Elasticsearch7.3 PHPUnit Slim Vincent Garreau daemon HTTP particles.js Sudo Failed to build these modules: _uuid MongoDB

Bài viết mới nhất