EverKB

Knowledge Base Ever

Định cấu hình PostgreSQL12 để cho phép giám sát từ xa

2019-12-19 09:35:00

Nhãn: PostgreSQL,pg_bha.conf,

PostgreSQL là gì?

PostgreSQL là một hệ thống cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mã nguồn mở mạnh mẽ. Nó bắt nguồn từ dự án POSTGRES của Đại học California, Berkeley vào năm 1986. Dự án này có hơn 30 năm lịch sử phát triển.
Khi PostgreSQL được cài đặt, kết nối trực tiếp sẽ nhắc FATAL:no pg_hba.conf entry for host "192.168.0.2",user "postgres",database "postgres",SSL off, có nghĩa là: lỗi nghiêm trọng, pg_hba.conf không có mục nhập máy chủ, người dùng là postgres, cơ sở dữ liệu là postgres và SSL không được bật.

Vị trí của tệp pg_hba.conf phụ thuộc vào nền tảng và thường nằm trong thư mục dữ liệu.

vim path_of_yours/data/pg_hba.conf

host  all       all       0.0.0.0/0        trust

Hiệu quả sau khi khởi động lại dịch vụ

systemctl restart postgresql

Nhãn

CentOS7 CentOS PHP Linux Python Python3 MySQL MariaDB YUM JavaScript HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password pg_bha.conf SQL Server width DATE_ADD ip command scrollbar Tcp BBR Compiling Apache Frameworks MySQL-python PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 show VIM CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs substr Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub INTERVAL root Tag Cloud CodeIgniter font-size ss5 apache httpd dual network interfaces Laravel ShadowsocksR vertical-align CURLFille horiz-align node.js PyCharm SUBDATE BarManager exec mb_substr PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add IntelliJIDEA remi Tag Chrome find PHP5.5 src Apache du jQuery Shadowsocks-Python V2Ray cURL hide nginx PostgreSQL sub folder availability eth0 MariaDB10.4 pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server date Install MongoDB register_shutdown_function Symfony File Upload mssql-tools php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress JetBrain Shadowsocks-Libev unixODBC-devel height network interface Port 80 string Aura error_get_last SOCKS Web Development data INDENTIFIED BY password policy requirements Redis5 SVN Fedora Media Writer msodbcsql SQLAlchemy absolute Deepin jemalloc Shadowsocks toggle convert FuelPHP mysqlclient PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol Error Control Operator margin SOCKET vps daemon process IIS password sudoers center Fatal Errors MongoDB4 Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess DATE_SUB set_error_handler TestCase Compiling PHP frequency conflict PHPUnit ss5.conf apr Elasticsearch7.3 Slim Vincent Garreau daemon HTTP particles.js Sudo Failed to build these modules: _uuid MongoDB

Bài viết mới nhất