EverKB

Knowledge Base Ever

Biên dịch và cài đặt Apache 2.4 trên CentOS7

2019-11-15 12:18:53

Nhãn: CentOS, Apache, CentOS7, Apache2.4, Compiling Apache, Biên dịch Apache httpd2.4

CentOS7 đi kèm với dịch vụ Apache httpd (sau đây gọi là httpd). Nếu bạn không bao gồm dịch vụ này trên máy của mình, bạn có thể sử dụng yum để cài đặt nó.

Nếu bạn cần cài đặt một phiên bản httpd mới, chẳng hạn như httpd2.4, bạn cần phải tự biên dịch nó. Quá trình biên dịch không phức tạp, chỉ có các gói phụ thuộc cần được biên dịch và cài đặt, điều này làm cho toàn bộ quá trình có phần phức tạp.

Gỡ cài đặt phiên bản cũ, cài đặt công cụ xây dựng và gỡ cài đặt phiên bản cũ của gói cài đặt

yum -y remove httpd

yum -y install gcc gcc-c++
yum -y group install "Development Tools"

yum -y remove apr apr-devel apr-util apr-util-devel

Cài đặt tháng tư

cd /usr/local/src/
yum -y install wget
wget http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache//apr/apr-1.7.0.tar.gz
tar xf apr-1.7.0.tar.gz
cd apr-1.7.0
./configure --prefix=/usr/local/apr
make && make install

Cài đặt apr-produc

yum -y install expat-devel

cd /usr/local/src/
wget http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache//apr/apr-util-1.6.1.tar.gz
tar xf apr-util-1.6.1.tar.gz 
cd apr-util-1.6.1
./configure --prefix=/usr/local/apr-util -with-apr=/usr/local/apr/bin/apr-1-config 
make && make install

Cài đặt pcre

cd /usr/local/src/
wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-8.43.tar.gz
tar xf pcre-8.43.tar.gz 
cd pcre-8.43
./configure --prefix=/usr/local/pcre 
make && make install

Biên dịch httpd

cd /usr/local/src/
wget http://mirror.bit.edu.cn/apache//httpd/httpd-2.4.39.tar.gz
tar xf httpd-2.4.39.tar.gz
cd httpd-2.4.39
./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-rewrite --enable-so --with-apr=/usr/local/apr --with-apr-util=/usr/local/apr-util --with-pcre=/usr/local/pcre
make && make install

Chỉnh sửa tập tin cấu hình /etc/init.d/httpd, cấu hình systemctl để bắt đầu

#!/bin/bash
# chkconfig: 12345 80 90
function start_http()
{
  /usr/local/apache/bin/apachectl start
}
function stop_http()
{
  /usr/local/apache/bin/apachectl stop
}
case "$1" in
start)
  start_http
;;
stop)
  stop_http
;;
restart)
  stop_http
  start_http
;;
*)
  echo "Usage : start | stop | restart"
;;
esac

Đặt quyền thực thi, khởi động dịch vụ và đặt khởi động khi khởi động

chmod a+x /etc/init.d/httpd
systemctl daemon-reload
systemctl start httpd
chkconfig --add httpd

Nhãn

CentOS7 CentOS PHP Linux Python Python3 MySQL MariaDB YUM JavaScript HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo

Bài viết mới nhất