EverKB

Knowledge Base Ever

Hàm thêm hoặc bớt khoảng thời gian đã chỉ định thành ngày và giờ trong MySQL

2019-11-21 14:41:36

Nhãn: MySQL, SQL Date Funcitons, DATE_ADD, DATE_SUB, ADDDATE, SUBDATE, INTERVAL, Hàm ngày của MySQL, phép cộng và trừ ngày của MySQL

Từ góc độ ngôn ngữ lập trình, ngày và giờ là loại dữ liệu tương đối phức tạp và nâng cao so với số nguyên và chuỗi, và việc sử dụng trong các ngôn ngữ khác nhau ít đồng nhất hơn.

Bài viết này chủ yếu giải thích các chức năng trong MySQL thêm hoặc sẽ chỉ định khoảng thời gian cho ngày và giờ. Bổ sung sử dụng DATE_ADD () và phép trừ sử dụng DATE_SUB ()

DATE_ADD và DATE_SUB

SELECT DATE_ADD('2019-11-11', INTERVAL 2 MONTH);
SELECT DATE_SUB('2019-11-11', INTERVAL 2 MONTH);

THÊM VÀ ĐĂNG KÝ

SELECT ADDDATE('2019-11-11', INTERVAL 2 MONTH);
SELECT SUBDATE('2019-11-11', INTERVAL 2 MONTH);
Hai hàm này giống hệt với các hàm DATE_ADD và DATE_SUB ngoại trừ INTERVAL có thể được bỏ qua.

Dưới đây là một vài ví dụ đơn giản:

INTERVAL 2 MONTH Là khoảng thời gian, INTERVAL là ký tự cố định, 2 là số lượng và MONTH là loại khoảng thời gian. Tất cả các loại như sau:
MICROSECOND
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
Nó cũng hỗ trợ các khoảng phức tạp hơn, định dạng tương ứng như sau:
SECOND_MICROSECOND	'SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_MICROSECOND	'MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_SECOND	'MINUTES:SECONDS'
HOUR_MICROSECOND	'HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
HOUR_SECOND	'HOURS:MINUTES:SECONDS'
HOUR_MINUTE	'HOURS:MINUTES'
DAY_MICROSECOND	'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
DAY_SECOND	'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS'
DAY_MINUTE	'DAYS HOURS:MINUTES'
DAY_HOUR	'DAYS HOURS'
YEAR_MONTH	'YEARS-MONTHS'

Nhãn

CentOS7 CentOS PHP Linux Python Python3 MySQL MariaDB YUM JavaScript HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password width DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server Tcp BBR Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm VIM CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show substr Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO Wi-Fi date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Tag Cloud CodeIgniter font-size root ss5 apache httpd dual network interfaces Laravel vertical-align CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR SUBDATE BarManager exec mb_substr PyCharm WebStorm date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server Tag Chrome find remi src Apache du jQuery PHP5.5 V2Ray cURL hide nginx Shadowsocks-Python sub folder availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL Web Server date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Symfony File Upload mssql-tools register_shutdown_function sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm unixODBC-devel height network interface Shadowsocks-Libev string Aura error_get_last Port 80 Web Development data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS SVN Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SQLAlchemy absolute Deepin jemalloc toggle convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks ss5.passwd at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework vps daemon process IIS password SOCKET sudoers center Fatal Errors MongoDB4 WiFi .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 TestCase Compiling PHP frequency conflict set_error_handler ss5.conf apr Elasticsearch7.3 PHPUnit Vincent Garreau daemon HTTP particles.js Slim Sudo Failed to build these modules: _uuid MongoDB

Bài viết mới nhất