EverKB

Knowledge Base Ever

Mười khung phát triển web PHP

2019-11-17 21:44:27

Nhãn: PHP, Frameworks, Web Development, Laravel, Symfony, CodeIgniter, Zend Framework, FuelPHP, Slim, Phalcon, Aura, Khung phát triển web PHP

Giới thiệu về PHP

Có nhiều người trên web nói rằng PHP là ngôn ngữ phát triển tốt nhất và đối với hầu hết mọi người, nó phù hợp hơn để phát triển các trang web và ứng dụng web vì nó giải quyết được nhiều vấn đề phát triển web. Mọi người đã tóm tắt các phương pháp này để giải quyết vấn đề và hình thành khung công tác PHP. Khung công tác PHP cung cấp các tính năng phổ biến, tùy chọn và có thể sử dụng lại dựa trên mã có thể tái sử dụng được tổ chức tốt nhằm tăng tốc quá trình phát triển và tăng năng suất phát triển.

Ấu trùng

https://laravel.com/

Symfony

https://symfony.com/

CodeIgniter

https://codeigniter.com/

Khung Zend

https://framework.zend.com/

Nhiên liệuPHP

https://www.fuelphp.com/

Gầy

https://www.slimframework.com/

Phalcon

https://phalconphp.com/

Hào quang

https://github.com/forcedotcom/aura

Nhãn

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE

Bài viết mới nhất