EverKB

Knowledge Base Ever

Resolució del port 80 ocupat a Windows

2019-12-10 17:15:29

Etiqueta: Web Server,Port 80,availability,HTTP,apache httpd,IIS, nginx, Internet Information Server, Serveis d’informació de SQL Server

Podeu fer referència a l’URL anterior per entendre el protocol i el port HTTP

Consulteu la comanda del procés que ocupa el port 80, és a dir, enumereu l’ocupació de la xarxa per obtenir l’ID del procés

netstat -ano|findstr "80"
A continuació, comproveu el progrés del PID en el resultat de l'ordre anterior al Gestor de tasques de Windows i solucioneu-lo.

Si està ocupat pel procés del sistema amb PID 4, és l’ocupació del sistema de les finestres i s’ha de comprovar més.

Se sol ocupar apache httpd server,Internet Information Server.

Una altra possibilitat és que SQL Server Reporting Services es reprengui

Resolució: atureu aquest servei al gestor de servidors del sistema.

Etiqueta

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray