EverKB

Knowledge Base Ever

Modifiqueu el nom de NIC a eth0 a CentOS7.

2019-11-12 17:53:29

Etiqueta: CentOS7, eth0, network interface,

Després d’instal·lar CentOS7, el nom NIC es converteix enp0s3 en lloc d’et0 en versions anteriors de CentOS. L'avantatge de la denominació eth0 és que el nom NIC roman sense canvis després que es substitueixi la NIC. Podeu substituir el maquinari directament sense canviar el nom. Els avantatges del nou esquema de denominació es determinen automàticament en funció del firmware, la topologia i la informació de la ubicació.

Si volem canviar el mètode de denominació NIC per eth0, podem fer el següent.
Introduïu el directori de fitxers de configuració NIC i ajusteu el nom de NIC.
[root@localhost ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@localhost network-scripts]# mv ifcfg-enp0s3 ifcfg-eth0
Ajusteu la informació de configuració de la targeta de xarxa, modifiqueu NAME=eth0, modifiqueu DEVICE=eth0, de la manera següent:
[root@localhost network-scripts]# cat ifcfg-eth0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eth0
UUID=1a3d4251-a3dc-ea48-6e77-234evb23d9476
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
DNS1=8.8.8.8
IPADDR=192.168.0.100
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.0.1
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_PRIVACY=no
Modifiqueu el fitxer grub

Afegiu net.ifnames=0 biosdevname=0 a la línia GRUB_CMDLINE_LINUX, separada per espais, i la posició d’inserció és arbitrària Pot ser que diferents màquines siguin lleugerament diferents.
[root@localhost network-scripts]# cat /etc/sysconfig/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g'/etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=128M rhgb net.ifnames=0 biosdevname=0 quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
Regenereu el menú d'arrencada grub
[root@localhost network-scripts]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Etiqueta

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server